© 1998-2000. Cyrrhus Travel & Tourism, Damascus, Syria